General info

Job offers


Impressum


Product designer not loading

If it takes longer than 10 seconds to load, refresh your page by pressing the CTRL and F5 keys at the same time.

If this doesn’t resolve the problem, we recommend you close and reopen your internet browser.

If you’re still using Internet Explorer, consider installing Google Chrome for the best compatibility with our e-store.


Easily repeat an order

From now on, you can easily repeat any order you have made in the past with a single click.

After logging in to your account, go to "My Orders". You will be shown an overview of all your previous orders.

Click the desired order number, and a button with "Reorder” will appear next to your ordered product. If you click this, these products will be automatically placed in your shopping cart. After this, you only need to finalise your order.
This option is very useful if you frequently need the same products, such as multiple adhesive labels for camp, nursery, football, etc.


Terms and conditions

Identiteit van de verkoper

NameOnIt bv
Egide Walschaertsstraat 22E
2800 MECHELEN
BELGIUM
E-mailadres: hello@nameonit.shop
Telefoonnummer: +32 15 62 33 35
Ondernemingsnummer: BE 0899005403

 

Artikel 1- Algemeen.

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten in één van de shops van NameOnIt bv. Door het tot stand komen van een overeenkomst tussen de klant en NameOnIt bv middels de procedure zoals deze is omschreven, accepteert de klant de voorwaarden.

1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met NameOnIt bv zijn overeengekomen.

1.3 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Algemene Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van NameOnIt bv worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door NameOnIt bv ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

1.4 Indien (een) bepaling(en) van deze voorwaarden nietig is/zijn of vernietigd wordt/worden, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven. NameOnIt bv en de klant zullen dan in overleg treden teneinde (een) nieuwe bepaling(en) ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) in acht wordt/worden genomen.

1.5 NameOnIt bv heeft te allen tijde het recht de voorwaarden en de inhoud van de NameOnIt bv websites te wijzigen.

1.6 Er kunnen geen rechten worden ontleend aan op de website getoonde afbeeldingen of voorbeelden. NameOnIt bv is te allen tijde gemachtigd kaften en/of illustraties te wijzigen.

Artikel 2 - Aanbiedingen en overeenkomsten.

2.1 Tijdens de periode die we in ons aanbod vermelden, wijzigen onze prijzen niet, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.

2.2 Onze prijzen zijn inclusief alle belastingen, BTW, taksen en diensten. Je komt dus nooit voor verrassingen te staan. We kunnen wel beslissen om bovenop de aankoopprijs ook de verzendkosten aan te rekenen. In dat geval melden we dat altijd voordat je je aankoop definitief plaatst.

2.3 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door NameOnIt bv. NameOnIt bv is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt NameOnIt bv dit mee binnen 14 werkdagen na ontvangst van de bestelling.

2.4 Deze overeenkomst bevat alle tussen de klant en NameOnIt bv gemaakte afspraken en treedt in de plaats van alle eerder gemaakte overeenkomsten, regelingen en/of afspraken tussen de klant en NameOnIt bv.

2.5 De administratie van NameOnIt bv geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de klant aan NameOnIt bv verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door NameOnIt bv verrichte leveringen. NameOnIt bv erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de voorwaarden erkent de klant dit eveneens.

2.6 De ontvangstbevestiging vermeldt in ieder geval de volgende informatie: een omschrijving van het product dat door de klant gekocht is en het aantal door de klant gekochte producten; de prijs van het product; klantgegevens als naam, factuuradres, adres waar het product naar toe gestuurd wordt en e-mailadres van de klant; het ordernummer van de overeenkomst; het e-mailadres en telefoonnummer van NameOnIt bv, waar de klant met vragen omtrent de bestelling terecht kan.

2.7 NameOnIt bv levert niet aan minderjarigen of onbekwaam verklaarden, wanneer de bestelling onvolledig of onjuist is, of wanneer vorige bestellingen niet correct betaald werden.

2.8 Als een aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, vermelden we dit uitdrukkelijk in ons aanbod.

Artikel 3 - Levering, levertijden en verzending.

3.1 Alle goederen worden geleverd op het door jou bij je bestelling aangegeven leveradres. Er wordt bij het plaatsen van uw bestelling minstens 2 keer gevraagd om uw adresgegevens na te kijken. Wanneer er bij de bestelling toch nog een foutief of onvolledig verzendadres wordt opgegeven en de zending is teruggekeerd naar NameOnIt bv dienen er opnieuw de afgesproken verzendingskosten betaald te worden als u alsnog de goederen wenst te ontvangen. U kunt de goederen ook kosteloos komen afhalen na afspraak. Wanneer de goederen niet terugkeren naar NameOnIt bv dient de gehele order opnieuw geplaatst te worden.

3.2 De opgegeven levertijden gelden vanaf het moment van ontvangst van betaling door de klant.

3.3 Als wij niet tijdig kunnen leveren, verwittigen wij je altijd voor het verstrijken van de voorziene leveringstermijn. Als wij dat niet doen, kan je kosteloos afzien van je bestelling. In dat geval betalen wij je uiterlijk binnen 60 dagen na ontbinding terugbetalen.

3.4 Onze verzendingen gebeuren steeds op ons risico. Je hoeft je dus geen zorgen te maken om goederen die verloren gaan in de post. Als je ons echter goederen terugzendt binnen de 14 dagen na aankoop omdat je ze liever niet wil houden, ben jij verantwoordelijk voor het transport.

3.5 Indien de door ons geleverde goederen tijdens het transport werden beschadigd, niet overeenstemmen met de artikelen die op de leveringsbon vermeld staan of niet overeenkomen met de artikelen die je had besteld, moet je dit zo snel mogelijk en zeker binnen de 3 dagen melden en de artikelen naar ons terug sturen binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst.
We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die de onderneming heeft aangesteld. Onze aansprakelijkheid blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de klant werden ontvangen.

Artikel 4 - Prijzen en betaling.

4.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro's, inclusief BTW en exclusief verpakkings- en verzendkosten, welke genoemd worden bij de productinformatie, tenzij anders vermeld.

4.2 Wij kunnen enkel betaling via de betaalmodules die we op onze website aanbieden aanvaarden. Dit zijn Visa/Mastercard, Bancontact, Maestro, Paypal en overschrijving (SEPA).

4.3 Om een veilige online betaling en de veiligheid van je persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heb je geen speciale software nodig. Je herkent een veilige SSL-verbinding aan het "slotje" in de onderste statusbalk van je browser.

Artikel 5 - Overmacht en/of bijzondere omstandigheden.

5.1 In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.

5.2 Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, ...

Artikel 6 - Eigendomsvoorbehoud.

6.1 Alle aan de klant geleverde zaken blijven eigendom van NameOnIt bv, totdat alle bedragen die de klant verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde zaken volledig aan NameOnIt bv zijn voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 7 - Intellectuele en industriële eigendomsrechten.

7.1 De klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door NameOnIt bv geleverde zaken geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

7.2 NameOnIt bv garandeert niet dat de aan de klant geleverde zaken geen inbreuk maken op enig intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van enige aanspraak van derden gebaseerd op de stelling dat met een door NameOnIt bv geleverde zaak inbreuk wordt gemaakt op enig recht van een derde.

Artikel 8 - Reclames en garantie.

8.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u NameOnIt bv daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 14 werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

8.2 Wij garanderen de wettelijke minimumgarantietermijn van twee jaar in de mate dat het product niet conform is aan uw bestelling. Dit betekent dat bij gebreken of defecten aan het goed tot 2 jaar na de levering dit goed kosteloos wordt hersteld, dan wel vervangen. Voor zover dit mogelijk en redelijk is, hebt u de keuze tussen herstelling of vervanging. Enkel ingeval de herstelling of de vervanging buitensporig of onmogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heeft u het recht om een prijsverlaging of de ontbinding van de verkoopsovereenkomst te eisen.

8.3 Reclamaties dienen een duidelijke klacht te betreffen. Ze dienen uiterlijk 14 werkdagen na aflevering van de door de klant gegeven opdracht kenbaar gemaakt te worden.

8.4 Indien u het verkeerde product ontvangt of een defect product ontvangt, vragen wij u dit ons te melden en het product te retouren. U zal zo snel mogelijk de juiste bestelling ontvangen zonder extra kosten.

8.5 Mocht een niet gepersonaliseerde product niet helemaal zijn zoals u verwacht had, dan kunt u deze binnen 14 werkdagen terugsturen. Gelieve retourzendingen eerst per e-mail te melden op hello@nameonit.shop. Stuur het artikel in een voldoende gefrankeerde verpakking, met vermelding van uw gegevens (naam, telefoonnummer en e-mail adres) terug naar:

NameOnIt bv
Egide Walschaertsstraat 22E
2800 Mechelen (België)

Indien de artikelen correct retour zijn ontvangen, maakt NameOnIt bv binnen 30 dagen het verschuldigde bedrag aan u over(Inclusief de initiële verzendkosten).

Vanwege het persoonlijke karakter komt het recht op wijziging, retournering en annulering van gepersonaliseerde producten te vervallen.

Maten en leeftijdsschattingen op textiel zijn louter indicatief, hier kan een afwijking tot 1 jaar op zitten.

8.6 U geniet bij de aankoop van ëën of meer producten van de wettelijke garantie en de bescherming zoals voorzien in de Wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen. U zal NameOnIt bv van een gebrek aan overeenstemming in de zin van de hiervoor vermelde wet schriftelijk op de hoogte brengen uiterlijk binnen de twee maanden vanaf de dag waarop u het gebrek heeft vastgesteld.

8.7 Naast de interne klachtenprocedure van de webshop, kan u steeds terecht bij de Consumentenombudsdienst van de FOD Economie via deze link: http://www.consumentenombudsdienst.be//nl of bij het Europese ODR-platform:  http://ec.europa.eu/consumers/odr

Artikel 9 - Persoonsgegevens.

9.1 Door de klant ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de klant.

9.2 De gegevens van de klant worden opgenomen in een centraal bestand van NameOnIt bv. Deze gegevens worden gebruikt om de klant volledig up-to-date te houden wat betreft de zaken en diensten van NameOnIt bv.

9.3 De klant kan desgewenst inzage verkrijgen in de gegevens die door NameOnIt bv over de persoon van de klant worden opgenomen in het bestand van NameOnIt bv. De klant is gerechtigd wijziging van de gegevens te verlangen, indien deze gegevens niet correct zijn.

9.4 De klant heeft ten alle tijden het recht zich te verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens door NameOnIt bv voor direct marketing doeleinden.

Artikel 10 - Diversen.

10.1 Indien de klant aan NameOnIt bv schriftelijk opgave doet van een adres, is NameOnIt bv gerechtigd alle bestellingen te verzenden aan het desbetreffende adres, totdat de klant NameOnIt bv een nieuw adres heeft doorgegeven.

10.2 Indien door NameOnIt bv gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van de voorwaarden te eisen. De klant kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat NameOnIt bv deze voorwaarden soepel toepast.

10.3 NameOnIt bv is bevoegd bij de uitvoering van de bestelling(en) van de klant gebruik te maken van derden.

Artikel 11 - Toepasselijke recht en geschillenregeling.

11.1 Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de bevoegde Belgische rechtbanken bevoegd. Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar de Belgische Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming.

Artikel 12 - Kwaliteitlabels, certificaten en gedragscodes

12.1 Kwaliteitlabel en certificaat van BeCommerce:
NameOnIt is lid van en gecertificeerd door BeCommerce. Ons certificaat van BeCommerce treft u op volgende link: https://www.becommerce.be/nl/leden/zoek-een-lid/d/certificate/166.Wij gebonden aan de gedragscode van het kwaliteitslabel van BeCommerce, deze treft u op volgende link: https://www.becommerce.be/upload/Gedragscode%20BeCommerce%20Kwaliteitslabel20131021095552.pdf

12.2 Kwaliteitlabel en certificaat van Safeshops:
NameOnIt is lid van en gecertificeerd door Safeshops. Ons certificaat van BeCommerce treft u op volgende link: http://www.safeshops.be/portfolio/babygoodies-be. Wij gebonden aan de gedragscode van het kwaliteitslabel van Safeshops (BDMA), deze treft u op volgende link:http://www.bdma.be/fckeditor/userfiles/file/code%20version%202012%2009%2006.pdf

Artikel 13 - Bestelproces

Stap 1: Winkelmandje vullen
De klant vult het online winkelmandje met producten.

Stap 2: Winkelmandje bevestigen
Nadat de klant de nodige stappen (zoals gegevens invullen, verzending en betaalmethode kiezen) doorlopen heeft, bevestigt hij het winkelmandje.

Stap 3: Bestelling wordt gemaakt
Achterliggend maakt het webshopsysteem de bestelling aan. Deze bestelling komt direct in het systeem binnen als "wachten op betaling".

Stap 4: Bestelling betalen
De klant wordt op het einde van de bestelprocedure automatisch naar de betaalpagina van de betaalprovider gestuurd. Daar betaald de klant in een beveiligde omgeving zijn bestelling.

Stap 5: Bevestiging van de bestelling
Is de betaling gelukt, dan wordt de klant doorgestuurd naar een "bedankpagina" op de webshop, de bestelling wordt op "betaald" gezet en de klant ontvangt een e-mail met de bestelbevestiging. 
Als de betaling niet gelukt is, blijft de bestelling op "wachten op betaling" staan en komt de klant terecht op een pagina waarop uitgelegd staat dat er iets fout liep en kan de klant een andere bestelmethode kiezen en opnieuw betalen.
Indien de klant dit niet doet, dan blijft de bestelling nog steeds op "wachten op betaling" staan en ontvangt de klant binnen de 10 minuten een e-mail met de bestelbevestiging én met een duidelijke melding dat de bestelling nog niet betaald is. In die melding vindt de klant ook een unieke betaallink terug. Als de klant op die link klikt, dan kan hij de bestelling alsnog betalen. Deze link is ook terug te vinden in het account van de klant bij "mijn bestellingen". 

De eerste, tweede en derde dag na de bestelling sturen we de klant een e-mail met de melding dat er nog een bestelling is die nog niet betaald werd. In deze e-mail vindt de klant die unieke betaallink terug. 
Indien de klant voor overschrijving gekozen heeft en mits het innen van een betaling op een overschrijving steeds enkele dagen duurt, sturen we de e-mail één, twee en drie weken na het plaatsen van de bestelling. 

LET OP: De productie van de gepersonaliseerde producten in de bestelling wordt pas oopgestart nadat de betaling voltooid is. Met gevolg dat ook de eventueel voorziene levertermijn verlengd wordt.

Deze algemene voorwaarden worden in PDF bijgevoegd in de besvestiginsmail van een bestelling.


Privacy policy and Cookies

Version [2.0] - [14-05-2018] 

This Privacy Policy regulates the processing of your personal data by the controller responsible for the processing: NameOnIt bv, with registered office at Egide Walschaertsstraat 22E, registered with the CBE with number 0899005403 and with VAT number BE0899005403 (hereinafter: “the Controller", "We").

Please read this Privacy Policy carefully, as it contains essential information about how your personal data is processed. By creating a customer account, you declare that you have taken note of this Privacy Policy and you also expressly agree with both its contents and the processing itself.

ARTICLE 1- GENERAL.
NameOnIt bv complies with the ''Law of 30 July 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data''. We also comply with applicable laws and regulations, including the GDPR (General Data Protection Regulation).

This means that the following guidelines must be followed:

Your personal data will be processed in accordance with the purpose for which it was provided. The purposes and type of personal data are described in this Privacy Policy;
Any of your data that is processed is strictly limited to that data necessary for the purposes of the processing.
Your explicit consent is required for the processing of your personal data.
Appropriate technical and organisational measures have been and are being taken to secure your personal data.
No personal data will be forwarded to other parties, unless this is necessary for the execution of the purposes for which this data was provided.
We make sure that you are aware and made aware of your rights regarding your personal data, and that your data is treated with respect.
NameOnIt bv is the Controller (responsible for the processing of your personal data). A declaration has been sent to the Belgian Privacy Commission (CBPL) regarding the processing of your personal data.

ARTICLE 2 - PERSONAL DATA.
2.1. Personal data that you provide to us via the registration form on the website: Surname, first name, street and house number, place of residence, country, date of birth, password, and contact details (e-mail, phone, mobile, fax).

2. 2. The website also uses cookies that collect various personal data. For the provisions regarding the use of cookies, see Article 9.

ARTICLE 3 - PURPOSES OF PROCESSING
3.1. General purposes
Your personal data is collected so we can provide our services or products, manage orders, handle complaints, settle the competition, create and manage accounts on the website, etc.

3.2. Direct marketing
Your personal data will not be used for direct marketing, unless you have given additional explicit consent to do so (opt-in). You give this consent once by placing an order. This consent can be withdrawn at any time, without justification and free of charge, by sending an e-mail to hello@nameonit.shop, or by using the "Contact Us" section of the website.

3.3. Forwarding data to third parties
Personal data will not be forwarded to third parties, unless this is necessary for the execution of our agreement.

For example, the data is provided to a third party or different processor for:

Delivering your orders: Bpost, DHL, DPD, Postnl, GLS
Hosting the database and website: Digital Ocean and Amazon Web Services
Personal data is never shared with other processors (other parties) than those with whom we have concluded a processing agreement. The processing agreement includes the necessary and enforceable arrangements to guarantee the security of your personal data. The data provided will not be forwarded to third parties unless this is legally required or permitted, for example in the context of a police or judicial investigation.

Personal data can also be shared with third parties if you give your consent to do so. This consent can be withdrawn at any time, without this affecting the lawfulness of the processing of this data before consent was withdrawn.

No personal data is provided to parties located outside the EU, with the exception of IOC, FIG, UEG, FIG members and UEG members for participation in international internships & competitions.

ARTICLE 4 - DURATION OF PROCESSING
The personal data is stored and processed by us for the period necessary in function of the purposes of the processing, and in function of the contractual relationship between NameOnIt bv and you.

ARTICLE 5 - YOUR RIGHTS
5.1. Right of access and inspection.
You have the right to consult your personal data at any time, free of charge, as well as the use that We make of your personal data, without delay and within one month.

5.2. Right of rectification and erasure
You are free to decide if you want to share your personal data with NameOnIt bv. In addition, you always have the right to request that We rectify, supplement or erase your personal data. You acknowledge that in the event of refusal to share your personal data or a request to erase it, certain services and products will not be available.

5.3. Right to portability 
You have the right to request your data in a structured, commonly used and machine-readable format, and have the right to transmit this data to another service provider. 

5.4. Right to object
You also have a right to object to the processing of your personal data for serious and legitimate reasons. However, you cannot object to the processing of your personal data if this is necessary to execute contractual obligations. In addition, you always have the right to object to the use of personal data for direct marketing purposes.

5.5. Exercise of your rights
You can exercise your rights by contacting us. You can do this by e-mailing hello@nameonit.shop, writing to NameOnIt bv, Egide Walschaertsstraat 22E, 2800 Mechelen (BE), or using the “Contact us” section on the Website.

5.6 Right to lodge a complaint
You have the right to lodge a complaint with the Data Protection Authority (DPA), Drukpersstraat 35, 1000 Brussels, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: : contact@apd-gba.be. This is without prejudice to a remedy before a civil court. If you suffer damage as a result of the processing of your personal data, you can file a claim for compensation.

ARTICLE 6 - SECURITY AND CONFIDENTIALITY
6.1. We have developed technical and organisational security measures to prevent the destruction, loss, falsification, modification, unauthorised access or accidental disclosure to third parties of personal data collected, as well as any other unauthorised processing of this data.

6.2. Under no circumstances can NameOnIt bv be held liable for any direct or indirect damage resulting from a third party incorrectly or unlawfully using the personal data.

6.3. You must comply with the security regulations at all times, which includes preventing any unauthorised access to your login and code. You are therefore solely responsible for the use made from the website of your computer, IP address and identification data, as well as for the confidentiality of this use.

ARTICLE 7 - THIRD PARTY ACCESS
7.1. In order to process your personal data, we grant our employees access to your personal data. We guarantee a similar level of protection by making contractual obligations, equivalent to those in this Privacy Policy, enforceable against these employees.

ARTICLE 8 - REGISTRATION OF NON-INCIDENTAL PROCESSING ACTIVITIES
Non-incidental processing of your personal data is recorded in a register. If necessary, we will report this to the Data Protection Authority. 

ARTICLE 9 - COOKIES
9.1. A cookie is a small file sent by NameOnIt bv server, and stored in your device’s  memory. Only We can read the information stored on these cookies, and only while you are visiting the website.

9.2. The website only uses the following cookies: 

Language cookie: your language
E-mail cookie: username and therefore e-mail address
Live chat cookie: a cookie used in the live chat
Analytical cookies: these allow us to improve the experience on the website. We use Google for this and you can read their privacy policy here: https://policies.google.com/technologies/partner-sites
Marketing cookies: these are used to measure ads and conversions from our own campaigns or those of our partners, for both personalised and non-personalised ads.

9.3. Third-party cookies are also set via our website. The use of cookies by other companies is subject to the privacy and cookie policy of the relevant company. You will find an overview here:


9.4. You can refuse to accept these cookies or disable them. Disabling cookies may mean that that certain functions of the website do not work.

9.5. Certain data can also be collected without being stored in cookies. This data can only be read by NameOnIt bv, and only while you are visiting the website.

If you have any questions or comments regarding the processing of your personal data, please do not hesitate to contact us. You can do this by e-mailing hello@nameonit.shop, writing to NameOnIt bv, Egide Walschaertsstraat 22E, 2800 Mechelen, Belgium, or using the "Contact Us" section of the website.


Right of withdrawal and complaints procedure

Right of withdrawal
Non-personalised products: Not satisfied? Money back!
8.5 If a non-personalised product does not meet your expectations, you can return it within 14 working days in the original packaging and in new condition without having to give any reasons.

Please let us know about returns first by sending an e-mail to hello@nameonit.shop.

Return the item in packaging with sufficient stamps, stating your details (name, phone number and e-mail address) to:
NameOnIt, Egide Walschaertsstraat 22E, 2800 Mechelen, Belgium

NameOnIt bv will transfer the amount owed (including the initial shipping costs) to the consumer within a reasonable period of time after receipt of the goods, or after the consumer has demonstrated that they have sent the goods back, whichever is earlier.

See: https://economie.fgov.be/nl/themas/verkoop/reglementering/herroepingstermijnen

Personalised products
Due to the personal nature of such items, you are not entitled to change, return or cancel your order for them.
An order can be cancelled if you have selected prepayment and you have not yet made the payment.
You can, of course, always return your order if there is something wrong with the product or the printing. Your order will then be made again, and sent to you.
If you have a complaint about a certain product, please let us know by sending an e-mail to hello@nameonit.shop. Always attach a photo illustrating the problem.

Refund
Within 14 days of receiving your products in correct condition, we will proceed to refund the products that were returned. This does not include the costs of the returns and except for personalised products as described above.

Complaints procedure

If you have a complaint about a product you ordered, please let us know within 14 days of receiving your package by sending an e-mail to hello@nameonit.shop or +32 15 62 33 35 with a clear description of the complaint, including a photo. We will reply within 1 working day. Do not return the products unless we specifically ask you to do so in our reply.

If the complaint concerns an error on our part, we will make the product again and send it. If the complaint concerns an error by our carrier, we will open a complaint file with the carrier and await the result. All other types of complaint will be handled separately per complaint.

If we’re still unable to reach an amicable solution, you can contact Safeshops as a consumer. SafeShops.be will mediate between the consumer and the seller if, at first sight, there are grounds for the complaint. SafeShops.be can be contacted via the complaints form at https://www.safeshops.be/nl/consumers-complaints/ or by writing to: Kapelsesteenweg 195/1, 2180 Ekeren, Belgium. Info@SafeShops.be

In addition to the e-store’s internal complaints procedure, you can always contact the Consumer Mediation Service of the FPS Economy via this link: https://consumerombudsman.be/en, or the European online dispute resolution platform: